COVİD-19 Kapsamında Vergi Uygulamalarının Son Durumu Hakkında

Kısa Çalışma Ödeneği Hakkında
31 Mart 2020
İçişleri Bakanlığı – Şehirler Arası Seyahat Genelgesi Hakkında
31 Mart 2020

Değerli Sanayicimiz;

COVİD-19 Kapsamında Vergi Uygulamalarının Son Durumu hakkında yapılan düzenleme ve yapılabilecek değişiklikler aşağıda sunulmuştur;

  •  518 nolu vergi usul kanunu genel tebliği ile mücbir sebep kapsamına alınan mükellefler, mücbir sebep süresi boyunca yaptıkları ve kısmi KDV tevkifatı gerektiren mal ve hizmet alımlarında KDV tevkifatı yapmayacaklardır.

Katma Değer Vergisi Genel Uyulama Tebliği’nin I/C-2.1.3.1 bölümünde, Vergi Usul Kanununa göre, mücbir sebebin başladığı tarihten sona erdiği tarihe kadar geçen sürede, mücbir sebepten yararlanan mükelleflerin vergi ödevlerinin ertelendiği, bu kapsamda beyanname verme yükümlülükleri ileri tarihe ertelenen mükelleflerin, mücbir sebep halinde bulunduğu süre içerisinde kısmi tevkifat kapsamındaki alımlarında tevkifat uygulanmayacağı belirtilmiştir.

Buna göre, mücbir sebep halindeki mükellefler, mücbir sebep halinin geçerli olduğu süre boyunca (1.4.2020 ile 30.6.2020 arası dönem için) yaptıkları kısmi tevkifat kapsamındaki alımlarında KDV tevkifatı yapmayacaklardır. Tebliğ düzenlemesi tevkifat yapma konusunda inisiyatif tanımayıp mücbir sebep süresi boyunca tevkifat yapılmayacağını öngördüğünden, yapılan tevkifatlar vergi hatası kapsamında değerlendirilebilir. Bu sebeple KDV tarhiyat riskini azaltmak amacıyla da olsa tevkifat yapılmaması gerekir.


  •  Muhtasar Beyannamesi vergi kesintileri gibi SGK prim tutarlarının beyanı ve ödenmesi de 3 ay süreyle erteleneceği beklenmektedir.

518 nolu Vergi Usul Kanunu genel tebliği ile Mücbir sebep kapsamına alınan mükelleflerin Muhtasar ve Prim Hizmet beyannamelerinin Mart Nisan ve Mayıs aylarında beyan ve ödeme süreleri ertelenmiştir.

İlgili tebliğin Diğer hususlar başlıklı 7 inci maddesinin 2 nolu bendinde ise “Sosyal güvenlik mevzuatı gereğince sigortalıların mücbir sebep dönemine ilişkin prime esas kazanç ve hizmet bilgilerinin Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile bildirilmesinin zorunlu olması durumunda mücbir sebep, bu beyannamelerin vergi kesintilerine ilişkin kısmının beyan ve ödeme sürelerinin ertelenmesi için geçerli olacağı belirtilmiştir.

Bu anlamda ilgili tebliğde SGK Prim Hizmet Beyannamesi kısmının beyan ve ödeme süresinin erteleme kapsamında olmadığı görülmektedir.

Ancak, SGK Prim Borçlarının ve Bilgi ve Belge Verme ile Başvurularının Ertelenmesi 5510 sayılı Kanunun “Afet ve diğer mücbir sebep hâllerinde belgelerin verilme süresi ve primlerin ertelenmesi” başlıklı 91. Maddesinde; özetle, bu Kanuna göre Kuruma verilmesi gereken her türlü bilgi ve belge ile yapılması gereken başvuruların, ödenmesi gereken primlerin ve diğer Kurum alacaklarının ödeme sürelerini bu Kanundaki sürelere bağlı olmaksızın, genel hayatın etkilendiği bölge, il, ilçe veya mahaldeki şartları ve gelişmeleri göz önünde tutarak belirlemeye ve ertelemeye Kurum yetkilidir. Kuruma olan borçların ertelendiği sürede zamanaşımı işlemez ve ertelenen kısmına gecikme cezası ve gecikme zammı uygulanmaz.” Şeklinde düzenleme söz konusudur.

Buna göre, yukarıda belirtilen düzenlemeler uyarınca, resmi makamlarca Covid-19 virüsü olayının afet veya mücbir sebep olarak kabul edildiğinden, işverenlerin SGK yükümlülükleri (bilgi ve belge verme süreleri, prim ödeme süreleri, taksit ödeme süreleri vd.) idari para cezası ve gecikme zammı uygulanmaksızın belli süre ertelenebilecek veya ödeme süreleri yeniden belirlenebilecektir.

18.03.2020 tarihinde Cumhurbaşkanı başkanlığında yapılan Koronavirüs Değerlendirme Toplantısı sonrasında alınan ve 21 maddeden oluşan Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketinde, Perakende, AVM, Demir-Çelik, Otomotiv, Lojistik-Ulaşım, Sinema-Tiyatro, Konaklama, Yiyecek-İçecek, Tekstil-Konfeksiyon ve Etkinlik-Organizasyon sektörleri için Muhtasar ve KDV tevkifatı ile SGK primlerinin Nisan, Mayıs ve Haziran ödemelerinin 6’şar ay erteleneceği belirtilmiştir.

Diğer taraftan, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayımlanan 24.03.2029 tarihli 518 sayılı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde de; bahse konu ödemeleri 6 ay süre ile ertelenen mükelleflerin faaliyet alanları ana hatlarıyla belirtilerek, söz konusu faaliyet alanlarına yönelik detaylı açıklamalar ile uygulamaya ilişkin duyurulmuştur.

Buna göre, söz konusu Sigorta Primlerinin de ertelemenin usul ve esasları konusu önümüzdeki günlerde Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, SGK tarafından gerekli düzenlemelerin yapılması beklenmektedir.

  •  Mükellefler mucbir sebep halinden yararlanabilme durumunu interaktif vergi dairesinden sorgulayabileceklerdir.

518 sıra nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile Koronavirüs salgınından ve bu kapsamda alınan idari tedbirlerden etkilenen iki grup için mücbir sebep halinin varlığını ilan etmiş ve bu iki grup için hangi vergisel ödevlerin ertelendiğini belirlemiştir.

İnteraktif Vergi Dairesi’inde açılan sorgu ekranı ile mükellefler Tebliğ kapsamında mücbir sebep kapsamına girip girmediklerini sorgulayabileceklerdir. Sorgulamak için interaktif vergi dairesinin sol üst köşesinde yer alan menüdeki “Bilgilerim” sekmesinden “518 Sıra No’lu VUK Genel Tebliği Kapsamında Mücbir Sebep durum Sorgusu” na tıklamaları yeterlidir.

Mükellefler vergi dairesi kayıtlarındaki ana faaliyet kodu itibariyle bu sorguda mücbir sebep kapsamında görünmese bile; ana faaliyet alanı olarak Tebliğ’de belirtilen sektörlerden herhangi birisinde fiilen iştigal ettiğini ispat ve tevsik ederse, mücbir sebep kapsamında değerlendirilecektir.

  • Kısa çalışma ödeneği başvuru formlarında 27/03/2020 tarihi itibariyle bazı değişikliklerin yapılması.

26/03/2020 tarihinde İŞKUR tarafından kısa çalışma ödeneği kapsamında talep edilen belgelerde bazı değişiklikler yapılmıştır.

Yapılan son değişiklikler ile başvurularda 27/03/2020 tarihinden itibaren yayımlanan yeni formların kullanılması gerekmektedir. Kısa çalışma ödeneği başvuru ek listesi aşağıdaki gibi olmuştur.

1. Kısa Çalışma Yönetim Kararı (Şirket)

2. Kısa Çalışma Talep Formu (Değişiklik Yapıldı)

3. Kısa Çalışma Yaptırılacak İşçilere İlişkin Bilgileri İçeren Liste (Değişiklik Yapıldı)

4. Kısa Çalışmanın Uygunluk Tespitine İlişkin Belgeler

5. Çalışma süresinin azaltıldığını veya faaliyetin kısmen / tamamen durdurulduğunu ortaya koyan belgeler (örneğin: ücret bordroları, puantaj kayıtları, üretimin, hizmetin ve/veya ihracatın azaldığına, siparişlerin ve/veya sözleşmelerin iptal edildiğine dair vb. belgeler) ile

6. Resmi makamlar tarafından faaliyeti durdurulan işyerleri kapsamında olduğuna dair diğer belgeler

www.iskur.gov.tr adresinden başvuru için gerekli belgeler ve yeni iletişim adreslerine ulaşılması mümkündür.

Bilginize sunar, iyi çalışmalar dileriz…

İMES MM