Kişisel Verilerin Korunması

KOCAELİ-GEBZE VI. (İMES) MAKİNA İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ

Kişisel Verilerin İşlenmesi Aydınlatma Metni

Değerli Ziyaretçimiz Kişisel verilerin Korunması Kanunu Kapsamında sizleri bilgilendirmek istiyoruz.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”) uyarınca, kimliğinizi belirli veya belirlenebilir kılan her türlü bilginiz ve özel nitelikli kişisel verileriniz dâhil kişisel verileriniz, veri sorumlusu olarak KOCAELİ-GEBZE VI. (İMES) MAKİNA İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ (“Bölge”) tarafından işlenebilecektir.

Kişisel verilerin işlenmesi ise kişisel verilerin elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, sınıflandırılması, ya da kullanılmasının engellenmesi gibi verileri üzerinden gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade etmektedir.

Kişisel verilerinizin korunması bizim için hayati öneme sahiptir. Bu konuda gereken tüm önlemleri alacağımıza ve    son derece şeffaf olmaya devam edeceğimizi bildirmek istiyoruz.


Hangi Verilerinizi İşliyoruz

KimlikVeli / Vasi / Temsilci Tedarikçi Yetkilisi Tedarikçi Çalışanı Potansiyel Ürün veya Hizmet Alıcısı Çalışan Çalışan Adayı
İletişimVeli / Vasi / Temsilci Tedarikçi Yetkilisi Tedarikçi Çalışanı Potansiyel Ürün veya Hizmet Alıcısı Çalışan Çalışan Adayı
ÖzlükStajyer Çalışan
Hukuki İşlemZiyaretçi Veli / Vasi / Temsilci Ürün veya Hizmet Alan Kişi Tedarikçi Yetkilisi Tedarikçi Çalışanı Potansiyel Ürün veya Hizmet Alıcısı Çalışan Çalışan Adayı
Müşteri İşlemÜrün veya Hizmet Alan Kişi Potansiyel Ürün veya Hizmet Alıcısı
Fiziksel Mekan GüvenliğiZiyaretçi Veli / Vasi / Temsilci Ürün veya Hizmet Alan Kişi Tedarikçi Yetkilisi Tedarikçi Çalışanı Stajyer Potansiyel Ürün veya Hizmet Alıcısı Habere konu kişi Çalışan Çalışan Adayı
İşlem GüvenliğiÇalışan
Risk YönetimiZiyaretçi Ürün veya Hizmet Alan Kişi Tedarikçi Yetkilisi Tedarikçi Çalışanı Stajyer Potansiyel Ürün veya Hizmet Alıcısı Çalışan
FinansÜrün veya Hizmet Alan Kişi
Mesleki DeneyimStajyer Çalışan
Sağlık BilgileriStajyer Çalışan
Ceza Mahkûmiyeti Ve Güvenlik TedbirleriÇalışan
Biyometrik VeriÇalışan
Diğer Bilgiler-Araç PlakasıZiyaretçi

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Toplanan kişisel verileriniz, Bölge’miz ve Bölge’mizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini, Mevcut müşterilerimiz için memnuniyet değerlendirme faaliyetlerinin yürütülmesi, organizasyon ve etkinlik yönetimi, satış ve satın alma süreçlerinin yürütülmesi, finans ve muhasebe işlemlerinin gerçekleştirilmesi, iç denetim süreçlerinin yürütülmesi, Çevre koruma ve atık süreçlerinin yönetilmesi, iş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi, ilgili/yetkili kamu kuruluşlarına bildirim yükümlülüğünün yerine getirilmesi (Mahkemeler, Çevre Şehircilik Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İç işleri Bakanlığı v.b.),çevre yönetimi,Tapu işlemleri, Bölge’miz insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini, bilgi ve fiziksel güvenlik süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla işlenebilecektir.

Kişisel Verilerinizin Aktarılması

Kişisel verileriniz, mevzuatta açıkça yetkilendirilmiş kişilerle paylaşılır. Ayrıca, kişisel verileriniz, yasal düzenlemenin öngördüğü kapsamda, bir mahkeme kararı veya yetkili kılınmış idari mercilerin talebi üzerine, yetkili kişi veya kurumlarla paylaşılır.

Kişisel verileriniz, aramızdaki hizmet sözleşmesi kapsamında tedarikçilerden temin edilecek ürün veya hizmetlere ilişkin olarak, tedarik zinciri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi ve sözleşmenin ifası amacıyla tedarikçilerimiz ile paylaşılabilir.

Kişisel verileriniz, aramızdaki hizmet sözleşmesi kapsamında işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ile iş faaliyetlerinin yürütülmesi ve sözleşmenin ifası amacıyla paylaşılabilir.

Kişisel verileriniz topluluk şirketleri, iştirakler ve bağlı ortaklıklarımız ile iş faaliyetlerinin yürütülmesi, sözleşmenin ifası amacıyla paylaşılabilir.

Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi

Kişisel verileriniz Bölge’miz tarafından farklı kanallarla ve farklı hukuki sebeplere dayanarak ticari faaliyetlerimizi yürütmek amacıyla toplanmaktadır. Ticari süreçlerin yürütülmesi faaliyetleri çerçevesinde; Müşteri tanıtım formları, iletişim bilgi formları, diğer ticari belgeler, ödeme bilgileri, kıymetli evraklar, aday başvuru formları gibi yazılı belge/formlar ile yaptığınız bildirimler aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda olmak kaydıyla tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olarak otomatik olmayan, yurt içi/yurtdışı iştiraklerimiz, işbirliği yaptığımız program ortağı kurum ve kuruluşlar, resmi kurumlar, diğer 3.kişiler de dahil olmak üzere (KOCAELİ-GEBZE VI. (İMES) MAKİNA İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ) dışından da elde edilebilecek şekilde çeşitli yöntemlerle toplamaktadır.

KVK Kanunu’nun 11. maddesinde Sayılan Haklarınız;

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, işbu Aydınlatma Metninde aşağıda düzenlenen yöntemlerle Bölge’mize iletmeniz durumunda Bölge’miz talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç 30 gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret öngörülmesi halinde, Bölge’miz tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

Bu kapsamda kişisel veriniz ile ilgili

a)Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b)Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c)Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

e) KVK Kanunu’nun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

f) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

g)Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Veri Sorumlusu ve İlgili Kişi Bilgi Talep Yöntemleri

KVK Kanunu gereği yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle ve aşağıda belirtilen kanallar ile Bölge’mize iletebilirsiniz.

İlgili kişi olarak hak taleplerinizi, yazılı olarak kimliğinizi tespit edici gerekli belgelerin de sağlayarak Bölge’mize iletmeniz gerekmektedir. Bu çerçevede, Bölge’miz KVK Kanunu’nun 11. maddesi kapsamında yapacağınız başvuruların sağlıklı ve hızlı şekilde yönetilmesi için, “ilgili kişi bilgi talep formu“ belgesinin kullanılmasını, talebinize göre istenebilecek belge/bilgileri ve kimliğinizi tespit edici gerekli belgelerin de sağlanarak bizzat elden ya da posta yolu ile yapmanız gerekmektedir.

Ayrıca, ilgili kişi bilgi talep formunu imesosb@h02.kep.tr adresine güvenli elektronik imzalı olarak ya da Çevrimiçi kullanıcı olarak (firmaya ait kayıtlı e-posta adresiniz var ise) yonetim@imesosb.org üzerinden yine bizlere talebinizi iletebilirsiniz.

Daha detaylı bilgi için ilgili kişi bilgi talep formunu inceleyebilirsiniz.

Unvanı : KOCAELİ-GEBZE VI. (İMES) MAKİNA İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ

Adres : Bölge Müdürlüğü/Yönetim Merkezi Çerkeşli OSB Mh. İMES 8. Cd. No:4 Dilovası/Kocaeli

Web adresi : www.imesdilovasi.org

Telefon: 0262 722 91 91-51

İMES MM