Reklam, İlan, Tanıtım Usül ve Esaslar

KOCAELİ – GEBZE VI. (İMES) MAKİNA İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ

 REKLÂM, İLAN VE TANITIM

USÜL VE ESASLARI

BİRİNCİ KISIM

Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanaklar

Amaç

Madde 1- (1) Bu yönetmelik, Kocaeli Gebze VI. (İMES) Makina İhtisas Organize Sanayi Bölgesi sınırları içerisinde; her türlü reklâm, ilan ve tanıtım elemanlarının kullanımını görüntü kirliğine yol açmadan, güvenliği sağlayarak ve bölge estetiğine katkıda bulunarak düzenlemeyi ve bu işleri yapan gerçek veya tüzel kişilerle, kamu kurum ve kuruluşlarının uymak zorunda bulundukları esasları belirlemeyi amaçlar.

Kapsam

MADDE 2- (1) Kocaeli Gebze VI. (İMES) Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgesi sınırlarını kapsar.

Hukuki Dayanak

MADDE 3- (1) Bu yönetmelik; 5326 sayılı Kabahatler Kanunu,  2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu, 3194 sayılı İmar Kanunu, 2872 sayılı Çevre Kanunu, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu, 4207 sayılı Tütün Mamullerinin Zararlarının Önlenmesine Dair Kanun, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun, 3257 sayılı Sinema Video Eserleri Hk. Kanunu, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu, 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu ve bu kanunlarla ilgili uygulama yönetmelikleri ile diğer ilgili mevzuat hükümlerinin Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüklerinin görev, yetki ve sorumluluklarını belirleyen hükümleri doğrultusunda hazırlanmıştır.

İKİNCİ KISIM

Tanımlar, Genel İlkeler, Uygulama Esasları BİRİNCİ BÖLÜM

Tanımlar

 1. MADDE 4- (1) Bu yönetmelikte geçen kavram ve terimler aşağıda tanımlanmaktadır;
 2. Reklam: Faaliyet gösterdiği alan dışında belirli bir süreyle sınırlı olmak üzere, bir malı, hizmeti, markayı, sektörü, mal veya hizmet sunan gerçek veya tüzel kişiyi, ticari amaçla tanıtma faaliyetidir.
 3. İlan: Ticari olmayan duyuru veya bilgilendirmedir.
 4. Tanıtım: Kişi veya kuruluşun tanınmasını sağlamak amacı ile faaliyet gösterdiği alanda yapılan uygulamalardır.
 5. Sabit Reklam, İlan ve Tanıtım Elemanları: Kocaeli Gebze VI. (İMES) Makina İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu’nun belirlediği ölçülerde kullanılan; düzenli sabit açık hava reklam panoları, elektronik panolar, pissa pano, raket pano, afiş değiştirici billboard, ışıklı billboard, dıştan aydınlatmalı billboard, postermatik, vinyl v.b. elemanlardır.
 6. Reklam veren: Bölgemizde faaliyet gösteren /göstermeyen ürettiği ya da pazarladığı ürünün, hizmetin tanıtımını yaptırmak, satışını artırmak veya imaj oluşturup güçlendirmek amacıyla hazırlattığı, içinde firmasının veya ürün- hizmet markasının yer aldığı reklamları yayınlatmak, dağıtmak veya başka yollarla sergilemek üzere bedel ödeyen kişi veya kuruluşlardır.
 7. Reklam alan: Reklamı hedef kitleye ulaştıran, sergileme alanlarının sahibi veya kiralayıcısı olan gerçek veya tüzel kişilerdir.
 8. Reklamcı Kuruluş (şirket, ajans): Reklamları reklam verenin duyduğu ihtiyaç doğrultusunda hazırlayan ve reklam veren adına yayınlanmasına aracılık eden ticari iletişim uzmanı gerçek veya tüzel kişilerdir.
 9. İlgili Kurum: Kocaeli Gebze VI. (İMES) Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgesidir.
 10. Sergileme Alanları: Her türlü reklam, ilan ve tanıtım elemanlarının konulup asılabildiği hareketli ve hareketsiz alanlardır.

Bu alanlar;

 1. Kocaeli Gebze VI. (İMES) Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Yönetiminin hüküm ve tasarrufu altındaki sabit reklam elemanlarının bulunduğu alanlardır.

İKİNCİ BÖLÜM

Genel İlkeler

MADDE 5- (1)Sergileme alanlarında verilecek izinlerde esas alınacak genel ilkeler;

 1. Sergileme alanlarında reklam, ilan ve tanıtım elemanlarının yerleştirilmesi için bölge müdürlüğünün izni olması şarttır.
 2. Sağlık yönünden zararlı olan alkollü içki, sigara, genel ahlak kurallarını ve toplumun duygularını olumsuz etkileyen ifade veya görüntülerin sergilenmesine izin verilemez.
 3. Reklam, ilan ve tanıtımlarda tüketiciyi aldatıcı, yanıltıcı ve diğer rakip firmaları küçültücü mahiyetteki ifadeler kullanılamaz.

ç) Dil, ırk, yöre, cinsiyet, din, mezhep, inanç ve kanaatlere dayalı ayrımcılık ve şiddet fiillerine yol açıcı, destekleyici ve özendirici özellik taşıyan nesnelerin sergilenmesine izin verilmez.

 • Reklam ve tanıtım elemanlarının taşıyıcı sistemleri yağmur, rüzgar gibi dış etkenlere karşı dayanıklı olmak zorundadır.

ı) Harita ölçü noktalarını örtecek, kaldıracak, bulunmasını engelleyecek şekilde, reklam ve tanıtım elemanları yerleştirilemez.

 • Reklam, ilan ve tanıtım elemanları birbirinin görüntüsüne engel olacak şekilde yerleştirilemez.
 • Görüntü kirliliğine yol açacak biçim, renk ve sıklıkta uygulamalara izin verilmez.
 • Tanıtım ve reklam uygulamalarında markalar ve tescilli isimler dışında, yabancı dille reklam ve tanıtım uygulaması konamaz.
 • Reklam, ilan ve tanıtım öğelerinin ses veya ışıkları çevreyi rahatsız edecek şekilde yerleştirilemez.
 • Belirtilen alanlar dışında veya yönetmelikte belirtilmeyen yerlerde reklam, ilan ve tanıtım elemanı konulamaz. Böyle bir durumun tespiti halinde sorumluluk alanı gözetmeksizin Kocaeli Gebze VI. (İMES) Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü tarafından bu tür gereçler kaldırılır.

Denetim İle İlgili Esaslar

Denetim Yetkisi

MADDE 18 : (1);  Kocaeli Gebze VI. (İMES) Makina İhtisas Organize Sanayi Bölgesi

 1. Bölge sınırları içerisinde;
  1. Sorumluluk alanları gözetmeksizin, meydanlar, caddeler, bulvarlar, anayollar ve bu yerlere cepheli yapılar üzerindeki her türlü reklam, ilan ve tanıtım uygulamalarını gerektiğinde denetler.
  1. Bu denetimlerle ilgili istenen her türlü bilgi Kocaeli Gebze VI. (İMES) Makina İhtisas Organize Sanayi Bölge Müdürlüğüne iletilir.
  1. Denetim sonucunda belirlenen yönetmeliğe aykırı uygulamaların giderilmesi için ilgili bölge müdürlüğü personeli yetkilidir.
  1. Kendi sorumluluk alanlarında;
   1. Reklam ve tanıtım elemanlarının, izin durumları ve izinli olanların verilen karara uygunluğu Kocaeli Gebze VI. (İMES) Makina İhtisas Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü tarafından denetlenir.
   1. İzin alınmadan konulan Reklam, İlan ve Tanıtım uygulamalarından estetiği olumsuz etkileyen unsurlar tespit edilmesi halinde tebligata gerek kalmaksızın Kocaeli Gebze VI. (İMES) Makina İhtisas Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü tarafından kaldırılır.
 2. Kocaeli Gebze VI. (İMES) Makina İhtisas Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü sadece kendi sorumluluk alanlarında denetim yapmaya yetkilidir.

İzinsiz Konulan Reklam, İlan ve Tanıtım Elemanları

MADDE 19- (1) Kocaeli Gebze VI. (İMES) Makina İhtisas Organize Sanayi Bölgesi sınırları içerisinde sorumluluk alanları gözetmeksizin yönetmeliğe aykırı uygulamalar Kocaeli Gebze VI. (İMES) Makina İhtisas Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü tarafından kaldırılır.

 • Uyarılara rağmen uygulama esaslarında değişikliğe gitmeyen firmalar hakkında 1 yıl süre ile reklam faaliyetlerinden men cezası verilebilir.
 • Yönetmeliğe aykırı uygulamalar tebligat sonrasında kaldırılmazsa; Kocaeli Gebze VI. (İMES) Makina İhtisas Organize Sanayi Bölgesi tarafından Kabahatler Kanununa göre işlem yapılarak kaldırılır ve masrafı %20 fazlasıyla ilgilisinden tahsil edilir.
 • Bu ilan reklam ve tanıtım elemanlarını koyanlar için, Türk Ceza Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda işlem yapılması için gerekli mercilere müracaat edilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Son ve Geçici Hükümler

Madde 20- (1) Organize Sanayi Bölgeleri, Endüstri Bölgeleri, Serbest Bölgeler ve Turizm alan, merkez ve bölgeleri hakkındaki uygulamalarda, bölgelerin özel kanunlarının hükümleri saklıdır.

(2) Bu yönetmelikte yazılı olmayan hususlarla ilgili uygulamalarda Kocaeli Gebze VI. (İMES) Makina İhtisas Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü’nün görüşü alınır ve bu görüş uygulanır.


Yürürlük

Madde 21- (1) Bu yönetmelik, Kocaeli Gebze VI. (İMES) Makina İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Yönetimi tarafından kabul edilip ilanın bölgenin resmi web sitesi www.imesdilovasi.org adresinde yayınlanmasını müteakip yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 23- (1) Bu yönetmeliği, sorumluluk alanları içerisinde; Kocaeli Gebze VI. (İMES) Makina İhtisas Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü tarafından yürütülür.

İMES MM