Dinamik Denetim Modeli Faaliyetleri Hk.

İMES DİLOVASI OSB, İŞBİRLİRLİKLERİNİ GELİŞTİRİYOR
17 Mart 2021
İMES DİLOVASI OSB’DE GÜNDEM; YEŞİL MUTABAKAT, DİJİTALLEŞME VE BÖLGESEL İŞ BİRLİKLERİ
26 Mayıs 2021

Sayı . E-14535504-710,03-5752      17.03.2021

Konu : Dinamik Denetim Modeli Faaliyetleri

İlgi :     a) İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün 02.03.2021 tarih ve 3514 sayılı genelgesi.

b) İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün 03.03.2021 tarih ve 3695 sayılı genelgesi.

c) İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün 16.03.2021 tarih ve 4762 sayılı genelgesi.

İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün ” Dinamik Denetim Modeli Faaliyetleri” konulu ilgi (c) de kayıtlı genelgesi ilişikte gönderilmiştir.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan kararlar gereğince 1 Mart 2021 tarihinden itibaren, koronavirüs (covid-19) salgınıyla mücadele tedbir ve kurallarının illerin içerisinde bulunduğu risk gubuna (düşük, orta, yüksek, çok yüksek) göze belirlendiği kontrollü normalleşme sürecine girildiği ilgi (a) Bakanlık Genelgesi ile duyurulmuştur.

Kontrollü normalleşme sürecinde düşük risk gruplarındaki illerde vaka ve hasta sayılarının tekrar yükselmesinin önlenmesi ve yüksek risk grubundaki illerde ise alınan tedbirlerle vaka sayılarının düşürülmesi amacıyla ilgili (b) Genelgeyle sürekli, kesintisiz, planlı ve diğer sektörlerin katılımını esas alan bir yaklaşımı içeren Dinamik Denetim Modeli geliştirilerek uygulamaya konulmuştur.

Bazı olumsuz durumlarla karşı karşıya kalınsa da aziz milletimizin yüksek bir duyarlılık gösterdiği ve bugüne kadar sergilediği sağduyulu ve fedakârca yaklaşımım sürdürdüğü bu süreçte İl/İlçe Salgın Denetim Merkezi (İSDEM) verilerine göre kontrollü normalleşme dönemini içeren 1-15 Mat dönemi ile önceki 15 günlük dönemin kıyaslandığında ihbar sayılarında % 66’lık, re’sen yapılan denetimlerde ise % 155’lik bir artış yaşandığı görülmektedir. Hepimizin birbirimize karşı sorumlu olduğu kontrollü normalleşme döneminde dinamik denetim modeline uygun şekilde denetimlerin kararlılıkla icra edilmesi ve kurallara uyma konusunda toplumsal duyarlılığı en üst seviyeye taşıyacak her türlü çalışmaya ağırlık verilmesi son derece önem taşımaktadır.

Salgınla mücadelede alınan tedbirler ile salgının iller ve ülke genelindeki seyri 15 Mart 2021 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanımız başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde değerIendirilmiş olup salgınla mücadelede kalıcı başarının sağlanması açısından denetim faaliyetlerinin ciddiyetle takip edilmesi ve uygulamada sorun yaşanan alanlarda geıekli tedbirlerin alınmasına karar verilmiştir. Bu kapsamda;

l. Tüm ilçelerimizde Vali ve Kaymakamların koordinesinde 17 Mart 2021 Çarşamba günü il bazlı dağılımı EKİ ‘de gösterildiği şekilde toplam 300.000 denetim personelinin (tüm kamu kurum ve kuruluşlarından görevlendirilen denetim personeli ile belediye denetim ekipleri ve oda denetim ekipleriyle birlikte) katılımıyla gün boyu sürecek yoğunlaştırılmış dinamik denetim faaliyeti uygulanacaktır.

2. İlgi (b) Genelgeyle getirilen haftalık tematik denetim uygulamasına j.9 Mart 2021 Cuma gününden itibaren yeni bir haftalık bir program dahilinde devam edilmesi gemkmektedir.

Tematik haftalık denetim faaliyetlerinde kolluk kuvvetlerinin yanı sıra tüm kamu kurum ve kuruluşlarının, yerel yönetimlerin ve meslek odalarından azami seviyede destek (personel, araç, malzeme vb.) alınacak ve belediyeler, kamuda görev yapan iş güvenliği uzmanları ve gıda denetimlerinden teşekkül ettirilen ekiplerin de aktif olarak görev yapmaları sağlanacaktır.

Vali yardımcıları, kaymakamlar, il/ilçe müdürleri tarafından denetim faaliyetlerine sahada bizzat nezaret edilecek ve dcnetim faaliyetlerinin görünürlüğüne önem verilecektir.

Yemc-içmc yerleri ile şehir içi toplu ulaşım araçlarına yönelik denetimlerin haftanın her gününü kapsayacak şekilde sürdürülmesi gereken 19-25 Mart haftalık konu bazlı tematik genel denetim faaliyetinde günler itibariyle denetlenecek alanlar aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

19 Mart Cuma Yeme-içme yerleri şehir içi toplu ulaşım araçları, Düğün velveya nikâh salonları, lunapark/temaük parklar

20 Mart Cumartesi Yeme-içme yerleri, şehir içi toplu ulaşım araçları,

Cadde, sokak, meydan, sahil bandı gibi yerlerde mesafe ve maske denetimi, AVM’ler, marketler, bakkallar, manavlar, kasaplar, kuruyemişçiler.

21 Mart Pazar Yeme-içme yerleri, şehir içi toplu ulaşım araçları,

Otel ve konaklama tesisleri, kayak otelleri ve tesisleri,

Şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapılan her türlü toplu ulaşım araçları ile havalimanı/gar/otogar gibi yerler.

22 Mart Pazartesi Yeme-içme yerleri, şehir İçi toplu ulaşım araçları,

Okullar (yemekhane ve kantinler dahil), okul sezvisleri araçları,

23 Mart Salı Yeme-içme yerleri, şehir içi toplu ulaşım araçları,

İnternet kafeler/salonları, ganyan, ıddaa ve milli piyango bayileri, Berberler/kuaförler/güzellik merkezleri, hamamlar, saunalar, masaj salonları.

24 Mart Çarşamba Yeme-içme yerleri, şehir içi toplu ulaşım araçları, Organize sanayi bölgeleri, fabrika ve üretim tesisleıi, Halı sahalar/spor tesisleri ile cami ve mescitler.

25 Mart Perşembe Yeme-içme yerleri, şehir içi toplu ulaşım araçları,

Kahvehane, kıraathane, kır/çay bahçesi, demek lokali gibi umuma açık yerler.

Kurulma/faaliyette bulunma süresi yöreden yöreye farklılık gösteren pazaryeıüsemt pazarı, sosyete pazarı gibi yerlerin kurulu olduğu/faaliyette bulunduğu günlerde denetlenmesi sağlanacaktır.

  • Rehberlik edici ve vatandaşlarımız ile işyerlerini kurallara uymaya/sorumlu davranmaya davet eden bir yaklaşımın sergileneceği denetimlerde, kurallara aykırılıklarda ısrar, tekerrür, kuralların esaslı ihlali gibi suiistimal edici tutum ve davranışlarla karşılaşılması halinde ise gerekli idari işlem tesisinden imtina edilmeyecektir.

Denetim çalışmaları sonucunda yürütülen faaliyetlere dair veriler İSDEM’e anlık olarak girilecek ve sonuçlar İSDEM yazılımı üzerinden analiz edilecektir.

  • Düşük, orta ve yüksek risk grubundaki illerde %50 kapasite İle müşteri kabulüne izin verilen yeme içme yerlerinin bir kısmında kapasite sınırlamasına uygun şekilde “oturma düzeni planı” hazırlanmadığı, müşterilerin rahatlıkla görebileceği şekilde ilan edilmediği ve fazla masa ve koltukların mekandan kaldırılmadığı gözlemlenmektedir.

Kişilerin yeme, içme ve dinlenme ihtiyaçlarım gidermek amacıyla maskesiz şekilde bir süre bulundukları yeme İçme yerlerinin denetimlerinde, ilgi (a) Genelgeyle getirilen “oturma düzeni planının” hazırlanıp hazırlanmadığı ve müşterilerin rahatlıkla göıebileceği yerlere asılıp asılmadığı ile HES kodu kontrolü yapılarak müşteri kabul edilmesi hususlarına uyulup uyulmadığı denetlenerek ve aykırı durumların bir an evvel giderilmesi sağlanacaktır.

  • İlgi (a) Genelgeyle; sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve bunların üst kuruluşları ile birlikler ve kooperatifler tarafından düzenlenecek genel kurul dahil kişilerin

bir maya gelmesine neden olan her türlü etkinlikler ile nikah veya nikah merasimi şeklindeki düğün organizasyonlarının kişi ve alan sınırlamalarına uygun gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğinin kontrolü amacıyla getirilen en az üç gün öncesinden bildirilmesi ve bu organizasyonlara en az bir denetim elemanının görevlendirilmesi kuralının henüz yeterince uygulanmadığı da gözlemlenmektedir.

Bakanlığımızca bu organizasyonları yapan kişi ya da kurumlarca gerekli bildirimlerin elektronik ortamda da yapılabilmesi amacıyla e-dcvlet kapısı üzerinden İçişleri Bakanlığı e-başvuru alanına modül eklemesi yapılmış olup bu tür organizasyonları gerçekleştirenler tarafından muhakkak bildirim yapılması ve bu organizasyonlarda en az bir denetim görevlisinin bulunması sağlanmalıdır.

  • Kontrollü normalleşme dönemi ile birlikte şehir içi toplu ulaşımda bir miktar yoğunluk artışı yaşandığı görülmektedir. Özellikle mesai başlama ve bitiş saatlerinde yaşanan yaşanabilecek olan yoğunlukların halk sağlığı açısından oluşturduğu riski bertaraf etmek/azaltmak için belediyelerce sefer sayılarının artırılması da dahil her türlü tedbirin alınması ve vatandaşlarımızın sağlıklı koşullarda toplu ulaşım hizmetlerinden yararlandırılması gerekmektedir.

Ayrıca toplu ulaşım araçlarına HES kodu kontrolü yapılınaksızın ve maskesi bulunmayan kişilerin şehir içi toplu ulaşım araçlarını kullanmalarının önüne geçilmesi hususuna denetim faaliyetleri sırasında bilhassa dikkat edilecektir.

  • İlgi (b) Genelgeyle belirtildiği şekilde denetim ekiplerinin oluşumunda tüm kamu kurum ve kuruluşlaııyla birlikte yerel yönetimleıin ve meslek odalarının imkan ve kabiliyetlerinden azami seviyede istifade edilerek denetim kapasitesinin yükseltilmesi büyük önem taşımaktadır.

Bu noktada yeterli sayıda belediye denetim ekibi, oda denetim ekibi ve gıda denetim ekibinin bir an evvel oluşturularak İSDEM’de yetkilendirilmesi ve sahada sürekli ve etkin denetim yapılması sağlanmalıdır.

Bu hükümler doğrultusunda Kaymakamlarca, ilgili kamu kurum ve kuruluşları, kolluk kuvvetleri yerel yönetimler, meslek odaları ile birlikte dinamik denetim sürecine dair gerekli planlama ve koordinasyonun sağlanarak etkin şekilde uygulanması hususunda; Bilgi ve gereğini önemle arz ve rica ederim.

İMES MM